วิสัยทัศน์

เสริมสร้างระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

พันธกิจ

1. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรอบรู้อย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วย ICT เพื่อมุ่งประสิทธิภาพ

 

เป้าประสงค์

1. มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เอื้ออำนวยต่อภารกิจและพันธกิจ

2. มีระบบ ICT ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบริหารและการบริการ

3. บุคลากรได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม