คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต.)

ประกาศ ก.พ.อ.

การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2562

ตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 (ยกเลิก)

ประกาศก.พ.อ. หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลฯ (ฉบับประมวลรวม2-10) (ยกเลิก)

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ยกเลิก)

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 (ยกเลิก)

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 (ยกเลิก)

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 (ยกเลิก)

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555 (ยกเลิก)

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2555 (ยกเลิก)

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2555 (ยกเลิก)

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 (ยกเลิก)

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ. 2560 (ยกเลิก)

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ. 2563 (ยกเลิก)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข สำหรับการขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กรณีที่ยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการไม่ผ่านเกณฑ์

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ

 

 

 

รายชื่อวารสารในฐานข้อมูล