การค้นหาเอกสาร กรุณากด (Ctrl + F) และพิมพ์เรื่องที่ต้องการสืบค้น

 

ซักซ้อมขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่าเครื่องแบบราชการ (อินทรธนูอ่อน) สำหรับชุดสีกากี

แบบใบเบิก/ใบสำคัญจ่าย ค่าเครื่องแบบราชการ (อินทรธนูอ่อน) สำหรับชุดสีกากี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

อัตราการเบิกเงินค่าเครื่องแบบราชการ (อินทรธนูอ่อน) สำหรับชุดสีกากี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

6041 ซักซ้อมแนวปฏิบัติการพิมพ์หนังสือราชการ ในการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านาม/ชื่อตัว/ ชื่อสกุล ในทะเบียนประวัติ

บันทึกข้อความ ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้า

หนังสือเวียนคู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติ

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการแจ้งสำเร็จการศึกษาและการขอปรับวุฒิการศึกษา หรือเพิ่มวุฒิ การศึกษา หรือปรับอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนตามวุฒิการศึกษา

แบบฟอร์ม ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล (Word)

แบบฟอร์ม ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล (PDF)

แบบคําขอ ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน และหรือปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง เลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น

แบบคำขอ ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน และหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น

ตัวอย่างการจัดทำสัญญาจ้างฯ

สัญญาจ้างพนักงานตามภารกิจ

แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา

แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

แบบฟอร์มการลาพักผ่อน

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานตามภารกิจ (PDF)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานตามภารกิจ (Word)

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (สวัสดิการไม่มีเงินฝาก) ธนาคารอาคารสงเคราะห์

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการทำงานหรือรับรองเงินเดือนฉบับภาษาไทย

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการทำงานฉบับภาษาอังกฤษ

ซักซ้อมความเข้าใจการขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้สิทธิการลาพักผ่อนหรือลากิจส่วนตัว

ซักซ้อมความเข้าใจการขออนุมัติเข้าร่วมดูงาน ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

ซักซ้อมความเข้าใจในการขออนุมัติแต่งตั้งคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ซักซ้อมแนวปฏิบัติการบรรจุพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ซักซ้อมแนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาหรืออนุญาตการลา (เพิ่มเติม)

ซักซ้อมความเข้าใจสรุปแนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 28 กรกฎาคม (รัชกาลที่ 10)

ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงชื่อปฏิบัติงาน วันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา การจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทนระหว่างลา และหลักเกณฑ์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือเลื่อนค่าตอบแทนในแต่ละครั้ง

แบบคำขอ ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน และหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น แนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปรับปรุงวุฒิการศึกษา เพิ่มวุฒิการศึกษา และปรับอัตราเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556

แนวปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลการปฏิบัติราชการประจำเดือนของบุคลากรภายในหน่วยงาน

แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล

แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สำหรับผู้ที่เคยยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03

แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน

แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว (ไฟล์Word)

แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

แบบฟอร์มกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ

แบบฟอร์มการขอกำหนดกรอบอัตราพนักงานตามภารกิจ ประเภทปฏิบัติการ

แบบฟอร์มการขอกำหนดกรอบอัตราพนักงานตามภารกิจ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

แบบฟอร์มการขอกำหนดกรอบอัตราพนักงานตามภารกิจ ประเภทวิชาการ

แบบฟอร์มการขอกำหนดกรอบอัตราพนักงานตามภารกิจ ประเภทวิชาชีพ

แบบฟอร์มการขออนุญาตเดินทางไปราชการต่างประเทศ

แบบฟอร์มขอยืมเครื่องราชอิสริยาภรณ์และส่งคืน-ชดใช้

แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการวิจัย

แบบฟอร์มหนังสือรับรองการอุปสมบท

แบบรายงานการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (ไฟล์Word)

แบบรายงานการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ

แบบรายงานการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน (ไฟล์Word)

แบบรายงานการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน

แบบรายงานการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน (Word)

แบบรายงานการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน (PDF)

แบบรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์

แบบรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์1

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (ไฟล์Word)

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน (ไฟล์Word)

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน

แบบรายงานผลการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ

ใบสมัครพนักงานตามภารกิจ (PDF)
ใบสมัครพนักงานตามภารกิจ (Word)

ใบสมัครพนักงานราชการ (Word)

เอกสารแสดงความยินยอม_สมัคร (Consent Form)พนักงานราชการ

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกและการแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (PDF)

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกและการแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (Word)

ใบสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ (ไฟล์Word)

ใบสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ไฟล์Word)

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว

สัญญาค้ำประกันของลูกจ้างชั่วคราว (ไฟล์Word)

สัญญาค้ำประกันของลูกจ้างชั่วคราว

สัญญาค้ำประกันของลูกจ้างชั่วคราว1

ทำสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ต่อสัญญาจ้าง)

ทำสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ทดลองงาน)

สัญญาจ้างทำงานสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

สัญญาจ้างพนักงาน (ทดลองงาน) 2563 (PDF)

สัญญาจ้างพนักงาน (ทดลองงาน) 2563 (Word)

สัญญาจ้างพนักงาน 2563 (PDF)

สัญญาจ้างพนักงาน 2563 (Word)

สัญญาจ้างพนักงานราชการ

สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว

หนังสือการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

หนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน

หนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) – (สปส.1-03-1)

แบบฟอร์มแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล (Word)

แบบฟอร์มแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล (PDF)

แจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้ ผู้บำนาญ แบบ สรจ.1

แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ(แบบฟอร์ม 7127)

แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันกู้เงิน

แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด(แบบ1)

แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด(เปลี่ยนแปลง)(แบบ2)

แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ(ข้าราชการ)

แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ(ลูกจ้างประจำ)

แสดงเจตนาระบุผู้รับบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจำ(แบบ1)บำเหน็จรายเดือน

หนังสือรับรองและขอเบิกดำรงชีพ แบบ สรจ.3(ว.14)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง สิทธิการลาของพนักงานตามภารกิจ ซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ โดยได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 2)

แบบหนังสือขอลาออกของพนักงานตามภารกิจ

แบบหนังสือขอลาออกของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

แบบหนังสือขอลาออกจากพนักงานราชการ

แบบหนังสือลาออกจากราชการลูกจ้างประจำ

หนังสือขอลาออกจากราชการ (ข้าราชการ)

หนังสือลาออกลูกจ้างชั่วคราว

แบบใบขอยกเลิกวันลา