1. ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2553

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีการบิน พ.ศ.2553

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ.2553

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การจ้างผู้เกษียณอายุสายวิชาการเพื่อปฏิบัติงานใน มทร.ตะวันออก พ.ศ.2555

5. ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2553

6. ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีการบิน พ.ศ.2553

7. ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ.2553

8. ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินรางวัลในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2556

9. ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2557

10. ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารที่พักอาศัยของทางราชการ พ.ศ. 2565