1. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2553

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีการบิน พ.ศ.2553

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ.2553

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การจ้างผู้เกษียณอายุสายวิชาการเพื่อปฏิบัติงานใน มทร.ตะวันออก พ.ศ.2555

5. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2553

6. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีการบิน พ.ศ.2553

7. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การประชุมคณะกรรมการอำนวยการคณะสัตวแพทยศาสตร์ พ.ศ.2553

8. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนและเงินรางวัลในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2556

9. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของสถาบันบัวราชมงคลตะวันออก พ.ศ.2557

10. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยการบริหารที่พักอาศัยของทางราชการ พ.ศ. 2565