รับชมวีดีโอ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน โดยวิทยากร ดร.จรงศักดิ์ พุมนวน

รับชมวีดีโอ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน โครงการย่อยที่ 1 กิจกรรมที่ 1.1 คู่มือปฏิบัติงานจุดเริ่มต้นของการพัฒนางานประจำ

24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รับชมวีดีโอ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน โครงการย่อยที่ 1 กิจกรรมที่ 1.3 เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

รับชมวีดีโอ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน โครงการย่อยที่ 2 กิจกรรมที่ 2.1 งานวิเคราะห์/งานวิจัย จุดเริ่มต้นของการพัฒนางานประจำ

31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รับชมวีดีโอ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน โครงการย่อยที่ 2 กิจกรรมที่ 2.3 เทคนิคการนำเสนอผลงานเชิงวิเคราะห์/งานวิจัย

19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

รับชมวีดีโอ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน โครงการย่อยที่ 1 กิจกรรมที่ 1.2 มาตรฐานคู่มือ คือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

20 มิถุนายน พ.ศ. 2565

รับชมวีดีโอ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน กิจกรรมที่ 1.4 และ กิจกรรมที่ 2.4

ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน พ.ศ. 2565

รับชมวีดีโอ : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน โครงการย่อยที่ 2 กิจกรรมที่ 2.2 งานวิเคราะห์/งานวิจัย คือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

27 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ภาพกิจกรรม : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน โดยวิทยากร ดร.จรงศักดิ์ พุมนวน

ภาพกิจกรรม : โครงการย่อยที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ  สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน กิจกรรมที่ 1.4 การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน

8 กันยายน พ.ศ. 2565

ภาพกิจกรรม : โครงการย่อยที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ กิจกรรมที่ 2.4 งานวิเคราะห์/งานวิจัยการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน

9 กันยายน พ.ศ. 2565

ภาพกิจกรรม

7 ธันวาคม พ.ศ. 2565