ตัวอย่าง การแต่งกายถ่ายรูปสำหรับติดบัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ (รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว)

กฏกระทรวงการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542

กฏสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่81 (พ.ศ.2536) การแต่งเครื่องแบบข้าราชการนอกประจำการ

การแต่งกายทำบัตรสำหรับลูกจ้างประจำหลังการเกษียณอายุ

คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 ของข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 ของข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่ ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 ของพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอมีบัตรประจำตัวใหม่ของพนักงานตามภารกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอมีบัตรประจำตัวใหม่ของลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 6) ของลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เครื่องแบบขาราชการหญิงมุสลิม

บันทึกข้อความ เรื่อง ขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (กรณีทำบัตรครั้งแรก)

บันทึกข้อความ เรื่อง ขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (กรณีบัตรสูญหาย)

บันทึกข้อความ เรื่อง ขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (กรณีบัตรหมดอายุ)

บันทึกข้อความ เรื่อง ขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้รับบำเหน็จบำนาญ)

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 (ยกเลิก)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย เครื่องแบบลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2527

กฎสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 94 (พ.ศ. 2553) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝายพลเรือน พ.ศ. 2478