ไม่มีหมวดหมู่

ประจำปีการศึกษา 2566

By 22 พฤศจิกายน 2023 พฤศจิกายน 23rd, 2023 No Comments

เล่ม SOP ปีการศึกษา 2566 (15 พฤศจิกายน 2566)

HR104-01-01 การรับหนังสือ

HR104-01-02 การส่งหนังสือ

HR104-01-03 จัดเก็บเอกสาร

HR104-01-04 การทำลายเอกสาร

HR104-01-05 การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน

HR104-01-06 การขอหนังสือรับรอง

HR104-01-07 การจัดประชุม

HR104-02-01 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการแข่งขัน

HR104-02-02 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาโดยวิธีการ คัดเลือก

HR104-02-03 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานงานราชการ

HR104-02-04 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

HR104-02-05 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อาจารย์ชาวต่างชาติ)

HR104-02-06 การแต่งตั้งบุคลากรทุกประเภท ให้ดำรงตำแหน่ง/ รักษาราชการแทน

HR104-02-07 การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

HR104-02-08 การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นผู้บริหาร_ผอ.สอ ผอ.กอง หัวหน้าสำนักงาน

HR104-02-09 การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ

HR104-02-10 การขึ้นทะเบียนตำแหน่งทางวิชาการ

HR104-02-11 การจัดตั้ง ยุบเลิกหน่วยงาน

HR104-02-12 การจัดทำข้อมูลบุคลากร รายบุคคลส่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

HR104-02-13 การจัดทำข้อมูลสถิติบุคลากร

HR104-02-14 การจัดทำแผนอัตรากำลัง 4 ปี

HR104-02-15 การบันทึกข้อมูลลงระบบ Vision net

HR104-02-16 การบันทึกข้อมูลลงระบบ e-manage

HR104-02-17 การปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน ของลูกจ้างประจำ

HR104-02-18 การเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

HR104-02-19 การลงข่าวสมัครงาน/ข่าวประชาสัมพันธ์

HR104-02-20 การขอตำแหน่งทางวิชาการ

HR104-02-21 การขึ้นทะเบียนตำแหน่งทางบริหาร

HR104-02-22 การบันทึกข้อมูลลงในระบบทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ Nap ok

HR104-02-23 การบันทึกข้อมูลลงในระบบสรุปอัตรากำลัง

HR104-02-24 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานตามภารกิจ

HR104-02-25 การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว

HR104-02-26 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานตามภารกิจ 

HR104-02-27 การขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานตามภารกิจ 

HR104-02-28 การขออนุมัติอัตราพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

HR104-02-29 การตั้งเบิกค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ

HR104-03-01 การจัดทำประกาศเกษียณอายุประจำปีงบประมาณ

HR104-03-02 การประเมินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

HR104-03-03 การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

HR104-03-05 การขอบำเหน็จดำรงชีพ ครั้งแรก (อายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์) สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

HR104-03-06 การขอบำเหน็จดำรงชีพ (อายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 70 ปี) สำหรับผู้รับบำนาญ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

HR104-03-07 การขอบำเหน็จดำรงชีพ (อายุ70 ปี บริบูรณ์) สำหรับผู้รับบำนาญ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

HR104-03-08 การยื่นขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือนด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) สำหรับลูกจ้างประจำ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

HR104-03-09 การขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

HR104-03-10 การขอพระราชทานเพลิงศพ

HR104-03-11 การจัดทำแฟ้มประวัติพนักงานบรรจุใหม่

HR104-03-12 การลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือ เข้ารับการเตรียมพล

HR104-03-13 การลาติดตามคู่สมรส

HR104-03-14 การลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

HR104-03-15 การลาไปช่วยภริยาคลอดบุตร 

HR104-03-16 การลาไปต่างประเทศโดยใช้สิทธิลาพักผ่อน ลากิจ

HR104-03-17 การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

HR104-03-18 การลาพักผ่อน

HR104-03-19 การลาสิกขากลับจากอุปสมบท

HR104-03-20 การลาอุปสมบท

HR104-03-21 การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์

HR104-03-22 การประเมินเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ

HR104-03-23 การประเมินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

HR104-03-24 การประเมินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

HR104-03-25 การยืมเครื่องราชอิสริยาภรณ์

HR104-03-26 การรับ-จ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

HR104-03-27 การเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

HR104-03-28 การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

HR104-03-29 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และร.จ.พ. 

HR104-04-01 การขยายเวลาศึกษาต่อ

HR104-04-02 การขอรับทุน

HR104-04-03 การขอลาศึกษาต่อภาคนอกเวลา

HR104-04-04 การขอลาศึกษาต่อภายในประเทศ

HR104-04-05 การขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

HR104-04-06 การทำสัญญา

HR104-04-07 การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน

HR104-04-08 การรายงานผลการศึกษา

HR104-04-09 การลาไปฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

HR104-04-10 การลาไปสัมมนา ดูงาน ณ ต่างประเทศ

HR104-04-11 การติดตามประเมินผล

HR104-04-12 การทำแผนพัฒนาบุคลากร

HR104-04-13 การฝึกอบรม

HR104-04-14 การฝึกอบรมสัมมนาภายนอก

HR104-04-15 การฝึกอบรมสัมมนาภายใน

HR104-05-01 การสรรหาบุคลากรดีเด่น

HR104-05-02 สวัสดิการกองทุนเงินทดแทนประกันสังคม

HR104-05-03 สวัสดิการบุคลากรงานกองทุนประกันสังคม

HR104-05-04 สวัสดิการบุคลากรงานผ่านสิทธิธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

กองบริหารงานบุคคล

About กองบริหารงานบุคคล