เล่ม SOP ปีการศึกษา 2565

HR104-01-01 การรับหนังสือ

HR104-01-02 การส่งหนังสือ

HR104-01-03 จัดเก็บเอกสาร

HR104-01-04 การทำลายเอกสาร

HR104-01-05 การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน ok

HR104-01-06 การขอหนังสือรับรอง

HR104-01-07 การจัดประชุม

HR104-02-01 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานฯ (แข่งขัน)

HR104-02-02 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานฯ (คัดเลือก)

HR104-02-03 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานงานราชการ

HR104-02-04 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานฯ

HR104-02-05 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว

HR104-02-06 การแต่งตั้งบุคลากรทุกประเภท

HR104-02-07 การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

HR104-02-08 การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นผู้บริหาร

HR104-02-09 การประเมินค่างาน

HR104-02-10 การขึ้นทะเบียนตำแหน่งทางวิชาการ

HR104-02-11 การจัดตั้ง ยุบเลิกหน่วยงาน

HR104-02-12 การจัดทำข้อมูลบุคลากรส่ง อว

HR104-02-13 การจัดทำข้อมูลสถิติบุคลากร

HR104-02-14 การจัดทำแผนอัตรากำลัง

HR104-02-15 การบันทึกข้อมูลลงระบบ Visionnet

HR104-02-16 การบันทึกข้อมูลลงระบบ E-management

HR104-02-17 การปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำ

HR104-02-18 การเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

HR104-02-19 การลงข่าวสมัครงาน-ข่าวประชาสัมพันธ์

HR104-02-20 การขอตำแหน่งทางวิชาการ

HR104-02-21 การขึ้นทะเบียนตำแหน่งทางบริหาร

HR104-02-22 การบันทึกข้อมูลลงในระบบ Nap

HR104-02-23 การบันทึกข้อมูลลงในระบบสรุปอัตรากำลัง

HR104-02-24 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานตามภารกิจ

HR104-02-25 การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว

HR104-02-26 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานตามภารกิจ

HR104-03-01 การจัดทำประกาศเกษียณอายุประจำปีงบประมาณ

HR104-03-02 การประเมินเลื่อนเงินเดือน

HR104-03-03 การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ(ขรก.)

HR104-03-04 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

HR104-03-05 ขอบำเหน็จดำรงชีพ60ปีข้าราชการ

HR104-03-06 ขอบำเหน็จดำรงชีพ65-70ปีผู้รับบำนาญ

HR104-03-07 ขอบำเหน็จดำรงชีพอายุ70ปีขึ้นไปผู้รับบำนาญ

HR104-03-08 บำเหน็จปกติ บำเหน็จ(ลจป.)

HR104-03-09 การขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

HR104-03-10 การขอพระราชทานเพลิงศพ

HR104-03-11 การจัดทำแฟ้มประวัติพนักงานบรรจุใหม่

HR104-03-12 การเพื่อเข้ารับกำลังพลฯ

HR104-03-13 การลาติดตามคู่สมรส

HR104-03-14 การลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

HR104-03-15 การลาไปช่วยภริยาคลอดบุตร

HR104-03-16 การลาไปต่างประเทศโดยใช้สิทธิลาพักผ่อน ลากิจ

HR104-03-17 การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ

HR104-03-18 การลาพักผ่อน

HR104-03-19 การลาสิกขากลับจากอุปสมบท

HR104-03-20 การลาอุปสมบท

HR104-03-21 การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์

HR104-03-22 การประเมินเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ

HR104-03-23 การประเมินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

HR104-03-24 การประเมินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

HR104-03-25 การยืมเครื่องราชอิสริยาภรณ์

HR104-03-26 การรับ-จ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครืองราชฯ

HR104-03-27 การเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

HR104-03-28 การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

HR104-03-29 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และร.จ.พ.

HR104-04-01 การขยายเวลาศึกษาต่อ

HR104-04-02 การขอรับทุน

HR104-04-03 การขอลาศึกษาต่อภาคนอกเวลา

HR104-04-04 การขอลาศึกษาต่อภายในประเทศ

HR104-04-05 การขออนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

HR104-04-06 การทำสัญญา

HR104-04-07 การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน

HR104-04-08 การรายงานผลการศึกษา

HR104-04-09 การลาไปฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ตปท.

HR104-04-10 การลาไปสัมมนา ดูงาน ณ ต่างประเทศ

HR104-04-11 การติดตามประเมินผล

HR104-04-12 การทำแผนพัฒนาบุคลากร

HR104-04-13 การฝึกอบรม

HR104-04-14 การฝึกอบรมสัมมนาภายนอก

HR104-04-15 การฝึกอบรมสัมมนาภายใน

HR104-05-01 การสรรหาฯ บุคลากรดีเด่น

HR104-05-02 สวัสดิการกองทุนเงินทดแทนประกันสังคม

HR104-05-03 สวัสดิการบุคลากรงานกองทุนประกันสังคม

HR104-05-04 สวัสดิการบุคลากรงานผ่านสิทธิ ธอส.

HR104-06-01 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราว

HR104-06-02 การตั้งเบิกจ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้างชั่วคราว

HR104-06-03 การจัดทำแฟ้มประวัติพนักงานบรรจุใหม่

HR104-06-04 การลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

HR104-06-05 การลาพักผ่อน

HR104-06-06 การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ(ขรก.)

HR104-06-07 บำเหน็จปกติ บำเหน็จ(ลจป.)

HR104-06-08 ขอบำเหน็จดำรงชีพ60ปีข้าราชการ

HR104-06-09 ขอบำเหน็จดำรงชีพ65-70ปีผู้รับบำนาญ

HR104-06-10 ขอบำเหน็จดำรงชีพอายุ70ปีขึ้นไปผู้รับบำนาญ

HR104-06-11 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

HR104-06-12 การทำสัญญา

HR104-06-13 สวัสดิการกองทุนเงินทดแทนประกันสังคม

HR104-06-14 สวัสดิการบุคลากรงานกองทุนประกันสังคม

HR104-06-15 สวัสดิการบุคลากรงานผ่านสิทธิ ธอส.

นางสาว สิริพิธยา พร้อมเพรียง

About นางสาว สิริพิธยา พร้อมเพรียง