ข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง บุคลากรออกจากราชการเนื่องจากอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ( 1 ตุลาคม 2563)
13 กุมพาพันธ์ 2563  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563)
07 มกราคม 2563  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562)
16 ธันวาคม 2562  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)
28 พฤศจิกายน 2562  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
11 พฤศจิกายน 2562  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร 5 ปี (2561-2565) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
22 ตุลาคม 2562  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

แนวปฏิบัติการลงเวลาการปฏิบัติราชการด้วยเครื่องบันทึกลายนิ้วมือ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
14 สิงหาคม 2562  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ข้อมูลอาจารย์ประจำเพื่อตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (ปรับปรุง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562)
06 สิงหาคม 2562  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

แจ้งผลการดำเนินงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
06 สิงหาคม 2562  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ข้อมูลอาจารย์ประจำเพื่อตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2562)
11 มิถุนายน 2562  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง บุคลากรออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ( 1 ตุลาคม 2562)
08 กุมพาพันธ์ 2562  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

แบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประเด็นการจัดการความรู้ (ปีการศึกษา 2560)
19 กรกฎาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ข้อมูลอาจารย์ประจำเพื่อตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 (ปรับปรุง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561)
13 กรกฎาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอกในประเทศ สำหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
01 มิถุนายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ( 1 ตุลาคม 2561)
11 เมษายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

 

1 2 3 4 5 6 7 8 Next

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs