ข่าว

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
08 ธันวาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
08 ธันวาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

การซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานของกองบริหารงานบุคคล
22 พฤศจิกายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบรายบุคคล
25 ตุลาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ทบทวนการสำรวจข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ
17 ตุลาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ข้อมูลอาจารย์ประจำเพื่อตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560)
16 สิงหาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ทบทวนการวิเคราะห์ภาระงาน
11 สิงหาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ข้อมูลอาจารย์ประจำเพื่อตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
22 มิถุนายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอกในประเทศ สำหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2559
09 พฤษภาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

แบบฟอร์มข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน เพื่อใช้ในการตรวจประกันคุณภาพ
17 พฤษภาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล
08 พฤษภาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

แบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมตามประเด็นการจัดการความรู้
29 มีนาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ข้าราชการและลูกจ้างประจำออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ (1 ตุลาคม 2560)
22 กุมพาพันธ์ 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

การขยายเวลาการสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ภายในประเทศสำหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2559
23 ธันวาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

การสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ภายในประเทศสำหรับข้าราชการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่3/2559
21 พฤศจิกายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

 

1 2 3 4 5 6 7 Next

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs