ข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง บุคลากรออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ( 1 ตุลาคม 2562)
08 กุมพาพันธ์ 2562  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
24 กันยายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

แบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมประเด็นการจัดการความรู้ (ปีการศึกษา 2560)
19 กรกฎาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ข้อมูลอาจารย์ประจำเพื่อตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 (ปรับปรุง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561)
13 กรกฎาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอกในประเทศ สำหรับข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
01 มิถุนายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ( 1 ตุลาคม 2561)
11 เมษายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

แบบสอบถามความพึ่งพอใจการให้บริการของกองบริหารงานบุคคล
26 มีนาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับ ป.โท-เอก ในประเทศ สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันฯและพนักงานในสถาบันฯ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
19 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

ผลการคัดเลือกบุคลากร เพื่อรับรางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2560
15 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า
11 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
28 ธันวาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (ฉบับปรับปรุง) กันยายน 2556
29 ธันวาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
08 ธันวาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
08 ธันวาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

การซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานของกองบริหารงานบุคคล
15 ธันวาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

 

1 2 3 4 5 6 7 8 Next

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs