ข่าว

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
30 กันยายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

แบบติดตามการนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนา
17 มิถุนายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาต่อภายในประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2557
17 กุมพาพันธ์ 2557  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2557
10 ตุลาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองบริหารงานบุคคล

 

1

กองบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

&nbs