กำหนดสอบคัดเลือก (ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ได้กำหนดการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี
สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

นางสาว สิริพิธยา พร้อมเพรียง

About นางสาว สิริพิธยา พร้อมเพรียง