มหาวิทยาลัยฯ กำหนดสอบแข่งขัน (ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง) ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม (ศร.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี เลขที่ 43 หมู่ 6 ตาบลบางพระ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาว สิริพิธยา พร้อมเพรียง

About นางสาว สิริพิธยา พร้อมเพรียง