ขออนุญาตให้ข้าราชการฯ พนง.ฯ รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน (Word)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2559

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2549

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย วันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลา ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัย ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติงานวิจัย พ.ศ. 2551