แบบฟอร์มเอกสาร  • Version
  • 2 Download
  • 17.42 MB File Size
  • 105 File Count
  • 30 พฤษภาคม 2024 Create Date
  • 30 พฤษภาคม 2024 Last Updated
  • Download

การค้นหาเอกสาร กรุณากด (Ctrl + F) และพิมพ์เรื่องที่ต้องการสืบค้น


FileAction
ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาหรืออนุญาตการลา (เพิ่มเติม).pdfDownload 
ซักซ้อมแนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา.pdfDownload 
ซักซ้อมแนวปฏิบัติการบรรจุพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา.pdfDownload 
ซักซ้อมความเข้าใจสรุปแนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 28 กรกฎาคม (รัชกาลที่ 10).pdfDownload 
ซักซ้อมความเข้าใจในการขออนุมัติแต่งตั้งคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.pdfDownload 
ซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์.pdfDownload 
ซักซ้อมความเข้าใจการขออนุมัติเข้าร่วมดูงาน ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ.pdfDownload 
ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงชื่อปฏิบัติงาน วันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา การจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทนระหว่างลา และหลักเกณฑ์ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือเลื่อนค่าตอบแทนในแต่ละครั้ง.pdfDownload 
แบบรายงานการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน (Word).docxDownload 
แบบรายงานการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน.pdfDownload 
แบบรายงานการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน (ไฟล์Word).docDownload 
แบบรายงานการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ.pdfDownload 
แบบรายงานการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (ไฟล์Word).docDownload 
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการอุปสมบท.pdfDownload 
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติการวิจัย.pdfDownload 
แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท.pdfDownload 
แบบฟอร์มขอยืมเครื่องราชอิสริยาภรณ์และส่งคืน-ชดใช้.pdfDownload 
แบบฟอร์มการขออนุญาตเดินทางไปราชการต่างประเทศ.pdfDownload 
แบบฟอร์มการขอกำหนดกรอบอัตราพนักงานตามภารกิจ ประเภทวิชาชีพ.docxDownload 
แบบฟอร์มการขอกำหนดกรอบอัตราพนักงานตามภารกิจ ประเภทวิชาการ.docxDownload 
แบบฟอร์มการขอกำหนดกรอบอัตราพนักงานตามภารกิจ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ.docxDownload 
แบบฟอร์มการขอกำหนดกรอบอัตราพนักงานตามภารกิจ ประเภทปฏิบัติการ.docxDownload 
แบบฟอร์มกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ.pdfDownload 
แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน.docDownload 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว (ไฟล์Word).docDownload 
แบบใบขอยกเลิกวันลา.docDownload 
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน.pdfDownload 
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน.pdfDownload 
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สำหรับผู้ที่เคยยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03.pdfDownload 
แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล.pdfDownload 
แนวปฏิบัติในการแจ้งข้อมูลการปฏิบัติราชการประจำเดือนของบุคลากรภายในหน่วยงาน.pdfDownload 
แบบคำขอ ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน และหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น แนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปรับปรุงวุฒิการศึกษา เพิ่มวุฒิการศึกษา และปรับอัตราเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556.pdfDownload 
เอกสารแสดงความยินยอม_สมัคร (Consent Form)พนักงานราชการ.docxDownload 
หนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) – (สปส.1-03-1).pdfDownload 
หนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน.pdfDownload 
หนังสือการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน.pdfDownload 
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว.pdfDownload 
สัญญาจ้างพนักงานราชการ.pdfDownload 
สัญญาจ้างพนักงาน 2563 (Word).docxDownload 
สัญญาจ้างพนักงาน 2563 (PDF).pdfDownload 
สัญญาจ้างพนักงาน (ทดลองงาน) 2563 (Word).docxDownload 
สัญญาจ้างพนักงาน (ทดลองงาน) 2563 (PDF).pdfDownload 
สัญญาจ้างทำงานสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา.pdfDownload 
สัญญาค้ำประกันของลูกจ้างชั่วคราว1.pdfDownload 
สัญญาค้ำประกันของลูกจ้างชั่วคราว.pdfDownload 
สัญญาค้ำประกันของลูกจ้างชั่วคราว (ไฟล์Word).docDownload 
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว.pdfDownload 
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ไฟล์Word).docDownload 
ใบสมัครพนักงานราชการ (Word).docDownload 
ใบสมัครพนักงานตามภารกิจ (Word).docDownload 
ใบสมัครพนักงานตามภารกิจ (PDF).pdfDownload 
ใบสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ.pdfDownload 
ใบสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ (ไฟล์Word).docDownload 
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกและการแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (Word).docDownload 
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกและการแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (PDF).pdfDownload 
แบบรายงานผลการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ.pdfDownload 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน.pdfDownload 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน (ไฟล์Word).docDownload 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ.pdfDownload 
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ (ไฟล์Word).docDownload 
แบบรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์1.pdfDownload 
แบบรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์.pdfDownload 
แบบรายงานการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน (PDF).pdfDownload 
แบบฟอร์มแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล (Word).docxDownload 
แบบฟอร์มแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล (PDF).pdfDownload 
แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันกู้เงิน.pdfDownload 
แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ(แบบฟอร์ม 7127).pdfDownload 
ทำสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ทดลองงาน).pdfDownload 
ทำสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ต่อสัญญาจ้าง).pdfDownload 
แจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้ ผู้บำนาญ แบบ สรจ.1.pdfDownload 
หนังสือลาออกลูกจ้างชั่วคราว.pdfDownload 
หนังสือรับรองและขอเบิกดำรงชีพ แบบ สรจ.3(ว.14).pdfDownload 
หนังสือขอลาออกจากราชการ (ข้าราชการ).pdfDownload 
แสดงเจตนาระบุผู้รับบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจำ(แบบ1)บำเหน็จรายเดือน.pdfDownload 
แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ(ลูกจ้างประจำ).pdfDownload 
แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ(ข้าราชการ).pdfDownload 
สัญญาจ้างพนักงานตามภารกิจ.docxDownload 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง สิทธิการลาของพนักงานตามภารกิจ ซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ โดยได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 2).pdfDownload 
แบบหนังสือลาออกจากราชการลูกจ้างประจำ.pdfDownload 
แบบหนังสือขอลาออกจากพนักงานราชการ.pdfDownload 
แบบหนังสือขอลาออกของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา.pdfDownload 
แบบหนังสือขอลาออกของพนักงานตามภารกิจ.pdfDownload 
แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด(เปลี่ยนแปลง)(แบบ2).pdfDownload 
แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด(แบบ1).pdfDownload 
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว.pdfDownload 
แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา.pdfDownload 
แบบฟอร์มการลาพักผ่อน.pdfDownload 
แบบฟอร์ม ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล (Word).docxDownload 
แบบฟอร์ม ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล (PDF).pdfDownload 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานตามภารกิจ (Word).docDownload 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานตามภารกิจ (PDF).pdfDownload 
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการทำงานหรือรับรองเงินเดือนฉบับภาษาไทย.pdfDownload 
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการทำงานฉบับภาษาอังกฤษ.pdfDownload 
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (สวัสดิการไม่มีเงินฝาก) ธนาคารอาคารสงเคราะห์.pdfDownload 
แบบคำขอ ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน และหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น.docDownload 
แบบคําขอ ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน และหรือปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง เลื่อนและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น.docxDownload 
ตัวอย่างการจัดทำสัญญาจ้างฯ.pdfDownload 
ซักซ้อมความเข้าใจการขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้สิทธิการลาพักผ่อนหรือลากิจส่วนตัว.pdfDownload 
ซักซ้อมขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนค่าเครื่องแบบราชการ (อินทรธนูอ่อน) สำหรับชุดสีกากี.pdfDownload 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการแจ้งสำเร็จการศึกษาและการขอปรับวุฒิการศึกษา หรือเพิ่มวุฒิ การศึกษา หรือปรับอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนตามวุฒิการศึกษา.pdfDownload 
หนังสือเวียนคู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติ.pdfDownload 
บันทึกข้อความ ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้า.docDownload 
6041 ซักซ้อมแนวปฏิบัติการพิมพ์หนังสือราชการ ในการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงคำนำหน้านาม/ชื่อตัว/ ชื่อสกุล ในทะเบียนประวัติ.pdfDownload 
อัตราการเบิกเงินค่าเครื่องแบบราชการ (อินทรธนูอ่อน) สำหรับชุดสีกากี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.pdfDownload 
แบบใบเบิก/ใบสำคัญจ่าย ค่าเครื่องแบบราชการ (อินทรธนูอ่อน) สำหรับชุดสีกากี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.pdfDownload