ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดให้ผู้ลาศึกษาต่อจัดทำการทำแผนการศึกษา แผนการปฏิบัติงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์

ขออนุญาตให้ข้าราชการ/พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาลาศึกษาต่อระดับปริญญา…………………โดยใช้เวลาในการปฏิบัติงานบางส่วนไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (Word)

ขออนุญาตให้ข้าราชการ/พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาลาศึกษาต่อระดับปริญญา………………ภาคนอกเวลา (Word)

ขออนุญาตให้ข้าราชการ/พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาลาศึกษาต่อระดับปริญญา………………ภาคปกติ (Word)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2559

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย การใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. 2549

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย วันเวลาทำงาน หลักเกณฑ์การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลา ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัย ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติงานวิจัย พ.ศ. 2551